Οικονομικές
εκθέσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ 

Οικονομική Έκθεση Ομίλου Αιγαίον Όιλ 31.12.2021

PDF

Οικονομική Έκθεση Ομίλου Αιγαίον Όιλ 31.12.2020

PDF

Οικονομική Έκθεση Ομίλου Αιγαίον Όιλ 31.12.2019

PDF