Πολιτική
Ποιότητας

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας και των άλλων αναγνωρισμένων ενδιαφερόμενων μερών για ποιότητα και αξιοπιστία.

Διαβεβαιώνουμε ότι η διαχείριση των υγρών καυσίμων γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτουμε ως εταιρεία και σύμφωνα πάντοτε με τη Νομοθεσία.

Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από την οργάνωση και την λειτουργία μας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

Θέτουμε και παρακολουθούμε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους ποιότητας για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Διαρκείς στόχοι για μας αποτελούν:

η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας των πωλούμενων προϊόντων

η τήρηση ασφαλών διαδικασιών διαχείρισης των καυσίμων

η συστηματική ανάπτυξη και υποστήριξη του δικτύου πρατηρίων μας

η διεύρυνση του πελατολογίου μας και του εύρους των προϊόντων μας

η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών

η ενδυνάμωση της θέσης μας στην αγορά του κλάδου

η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας

η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ενδιαφερόμενων μερών

η νομοθετική συμμόρφωση της εταιρείας μας και των προϊόντων και υπηρεσιών μας

η μείωση των παραπόνων των πελατών

η εξάλειψη των σφαλμάτων

η βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μας

η συστηματική κατάρτιση του προσωπικού μας.

Οι στόχοι αυτοί ανασκοπούνται σε προκαθορισμένα τακτικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρείας.

Η Διοίκηση της εταιρείας μας δεσμεύεται ότι όλο το προσωπικό της αφομοιώνει και εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας στη διάρκεια της καθημερινής του εργασίας. Για το λόγο αυτό παρέχει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του.

Παράλληλα, για να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, εφαρμόζουμε μηχανισμό ελέγχου, που συνίσταται στην μέτρηση δεικτών απόδοσης των διεργασιών μας, στην καταγραφή και αξιολόγηση των διενεργούμενων ελέγχων, στις εσωτερικές επιθεωρήσεις, στις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.

Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί Δέσμευση της Διοίκησης και ευθύνη όλου του προσωπικού.

AEGEAN OIL ISO 9001:2015