Ποιοτικός
έλεγχος

Παρέχοντας το Καλύτερο Δυνατό

Η ολοκληρωμένη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου της Aegean Oil εξασφαλίζει ότι τα καύσιμα που πωλούνται κάτω από την επωνυμία της είναι στην κορυφή της κατηγορίας τους.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος που παραδίδεται, το σύνολο του δικτύου των 700 πρατηρίων μας γνωρίζουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να δεχτούν αιφνιδιαστικό, επιτόπιο έλεγχο από το κινητό εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας μας.
Κάθε πρατήριο Aegean, ελέγχεται διεξοδικά για την ποιότητα καυσίμου που διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό και παραλαμβάνει σχετική βεβαίωση για τα προϊόντα που ελέγχθηκαν. Η βεβαίωση αυτή αναρτάται σε εμφανή θέση στο χώρο του πρατηρίου ώστε κάθε καταναλωτής να είναι ενήμερος ότι τα προϊόντα που αγοράζει έχουν ελεγχθεί.

Προστασία του Πελάτη

Οι τυχαίοι έλεγχοι που πραγματοποιούνται γίνονται ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν έχει λάβει χώρα νόθευση των καυσίμων μετά τη μεταφορά.
Στην περίπτωση που τα δείγματα δεν είναι σύμφωνα ως προς τα πρότυπα ποιότητας μας, το προϊόν αντικαθίσταται άμεσα. Ακολουθεί ανάλυση για να καθοριστεί η αιτία.
Οι έλεγχοι αυτοί χρησιμεύουν για να διασφαλιστεί η φήμη της εταιρείας και, το πιο σημαντικό, τα συμφέροντα των πελατών μας.