Πολιτική για την Υγεία
και Ασφάλεια στην εργασία

Στην εταιρεία AEGEAN OIL πιστεύουμε ότι η Ασφάλεια και η Υγεία του ανθρώπινου δυναμικού μας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

Αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής μας είναι η παροχή ασφαλούς και υγιούς χώρου εργασίας, για την πρόληψη εργατικών τραυματισμών και ασθενειών, με ταυτόχρονη δημιουργία νοοτροπίας ασφάλειας σε όλες τις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Η θεμελίωση της εγκατάστασης κατάλληλων προληπτικών μέτρων ασφάλειας, βασίζεται στη διεργασία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, η οποία αναγνωρίζει και αξιολογεί όλους τους κινδύνους στις καθημερινές δραστηριότητες και λειτουργίες μας στην εταιρεία.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η εταιρεία έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης της ΥΑΕ, το οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 45001:2018. 

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως το Σύστημα Διαχείρισης της ΥΑΕ είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της Επιχειρηματικής της θέσης λόγω:

της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων σε θέματα ΥΑΕ

της έγκαιρης λήψης κατάλληλων προληπτικών μέτρων

της προαγωγής της νοοτροπίας ασφάλειας

της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων

του καλύτερου κλίματος στην εταιρεία

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στα θέματα ΥΑΕ τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων, προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση και τον συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία και ως σύνολο. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τις διεργασίες στο πλαίσιο του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζουμε, απαιτεί :

Συνεχή έλεγχο των αναγνωρισμένων διεργασιών με κατάλληλους δείκτες επίδοσης.

Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων.

Τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τήρηση και αξιοποίηση στοιχείων που αποδεικνύουν την ορθή εφαρμογή των Διαδικασιών & Οδηγιών.

Εκπόνηση σχεδίων δράσης για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων.

Συστηματική αναγνώριση & αξιολόγηση των ευκαιριών και απειλών με σκοπό τη λήψη ανάλογων μέτρων.

Διαδικασία ώστε να μαθαίνει η εταιρεία από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών.

Η Διοίκηση της εταιρεία AEGEAN OIL δεσμεύεται για:

τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας.

παροχή των αναγκαίων πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων, οργανωτικών κλπ) για ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

αναγνώριση της ΥΑΕ ως βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση και λήψη κάθε επιχειρηματικής απόφασης.

απόδοση απόλυτης προτεραιότητας στην εξάλειψη των εργασιακών κινδύνων & την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας.

ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού & διαβούλευση, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας, στην προσπάθεια για αναβάθμιση των επιδόσεων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας.

συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος ΥΑΕ.

Η Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία αποτελεί Δέσμευση της Διοίκησης και ευθύνη όλου του προσωπικού.

AEGEAN OIL ISO 45001:2018