Περιβαλλοντική
Πολιτική

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του τι κάνουμε στο περιβάλλον μας και δεσμευόμαστε για τη σωστή διαχείριση των δραστηριοτήτων μας και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους.

Η εταιρεία AEGEAN OIL αναγνωρίζει πλήρως την σπουδαία σημασία που έχει, ιδιαίτερα σήμερα, η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

Με βάση την παραδοχή αυτή, έχει θέσει σε λειτουργία ένα καταγεγραμμένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος, το οποίο αναπτύχθηκε, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της, εναρμονίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001 και εφαρμόζεται ήδη στους χώρους των δραστηριοτήτων της, δηλαδή της φόρτωσης, μεταφοράς, αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου αυτού συστήματος διαχείρισης του περιβάλλοντος, η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι :

Λειτουργεί, πάντοτε, σύμφωνα με την υπάρχουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς.

Λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων της ώστε να υπάρχει η λιγότερη δυνατή αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση και η καλύτερη δυνατή περιβαλλοντική απόδοση.

Θέτει και παρακολουθεί συνεχώς περιβαλλοντικά προγράμματα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.

Επανεξετάζει και αναθεωρεί τους περιβαλλοντικούς της σκοπούς και στόχους, με γνώμονα την προληπτική προσέγγιση στην περιβαλλοντική διαχείριση.

Ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες περιβαλλοντικών ατυχημάτων και είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τη ρύπανση που ενδέχεται να προκύψει από ένα τέτοιο ατύχημα.

Παρέχει στο Προσωπικό της εταιρείας πληροφορίες, σχετικά με τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε τρίτο που εκδηλώνει ανάλογο ενδιαφέρον.

Συνεργάζεται με τους προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες της, με απώτερο στόχο να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος.

Προωθεί την κατάλληλη εκπαίδευση του Προσωπικού, ώστε να προσαρμόζεται κάθε φορά η συμπεριφορά του στις αρχές της παρούσας περιβαλλοντικής πολιτικής.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική αποτελεί Δέσμευση της Διοίκησης και ευθύνη όλου του προσωπικού.

AEGEAN OIL ISO 14001:2015