Τεχνική
Υποστήριξη
Λιπαντικών

Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης
(AEGEAN CARE)

Ένα εξελιγμένο πρόγραμμα  που βελτιστοποιεί την αξιοπιστία του μηχανολογικού εξοπλισμού και την χρήση των λιπαντικών. Το λιπαντικό βρίσκεται σε άμεση επαφή με όλα τα κινούμενα μέρη των μηχανημάτων. Μεταφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την επιμόλυνση του λιπαντικού από οποιαδήποτε αιτία, τα κατάλοιπα καθώς επίσης και τα μέταλλα φθοράς υποδεικνύοντας τα σημεία από τα οποία προέρχονται.
Το σύγχρονο εργαστήριο της Aegean στον Ασπρόπυργο, εξοπλισμένο με τις  πλέον σύγχρονες συσκευές και όργανα, πραγματοποιεί μία σειρά από φυσικοχημικούς ελέγχους σε κάθε δείγμα χρησιμοποιούμενου λιπαντικού.

Περισσότερες Πληροφορίες
Δείγμα Πίνακα

Πίνακας λίπανσης Οχημάτων

Η σωστή εφαρμογή των λιπαντικών ανάλογα με τις προτάσεις του κατασκευαστή είναι απαραίτητη για την σωστή συντήρηση του στόλου των μηχανημάτων και οχημάτων. Το Τεχνικό τμήμα των λιπαντικών της Aegean σε συνεργασία με τους πελάτες της που διαθέτουν στόλο οχημάτων συντάσσει έναν πίνακα λίπανσης των μηχανημάτων και οχημάτων με στόχο την σωστή εφαρμογή κάθε λιπαντικού & την ελαχιστοποίηση των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την κάλυψη κάθε ανάγκης λίπανσης του στόλου.

Περισσότερες Πληροφορίες